The Unfettered Shogun

9.0

暴れん坊将軍

Episodes: 13

1. The Beautiful Sniper

7/8/02

Cast

Ken Matsudaira

Tokugawa Yoshimune

Saburô Kitajima

Tatsugoro

Tadashi Yokouchi

Oo'oka Echizen-no-Kami Tadasuke

Reiko Takashima

Kozoe

Asahi Kurizuka

Yamada Asaemon

Ryuko

Ryuko

Hidetoshi Ueno

Toshimatsu

Akihiko Osada

Senta

Misaki Uchibori

Momo

Ryō Tamura

O'oka Tadasuke

Yôko Ishino

Okyo

Hideo Nakano

Mineji

Kyosnosuke Masago

Sekimae Asanosuke

Questions and answers

TV Shows Like: The Unfettered Shogun